OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

 

 

 

 

Usnesení

(11.2.2022)

Okresní konference KSČM ve Znojmě na základě hodnocení výsledků činnosti organizace za uplynulé období, návrhů přednesených v diskusích na VČS, městských konferencích, závěrů jednání OK KSČM a v souladu se stanovenými úkoly pro následující období přijímá 

 

                                                     USNESENÍ: 

   

                          OKRESNÍ  KONFERENCE  KSČM ZNOJMO – 29. 1. 2022 

 

Projednala:   1. Zprávu o činnosti okresní organizace KSČM  za uplynulé období. 

                       2. Dokumenty k XI. sjezdu KSČM.                 . 

Schvalila:      1. Zprávu o činnosti okresní organizace KSČM  za uplynulé období. 

                       2. Program jednání OK, pracovní předsednictvo, řídící, složení pracovních   

                           komisí, zapisovatele, ověřovatele, skrutátory. 

                       3. Jednací a Volební řád OK, způsob provedení voleb – veřejné.                     

                       4. Obsah  navrženého usnesení OK. 

                       5. Zprávu komisí: mandátové, návrhové a volební. 

Zvolila:      Okresní výbor KSČM ve Znojmě v navrženém  složení . 

                   Předsedu a členy okresní revizní komise v navrženém složení  

                   Předsedu a členy okresní rozhodčí komis v navrženém složení 

    Zástupce ORK a ORoK  do  Jm KRK a Jm KRoK.  

    Stávajícího člena ÚV KSČM. 

    2 stávající členy JmKV KSČM. 

    - 5 delegátů a 2 náhradníky na Krajskou konferenci KSČM v Brně 2022,   

      v předloženém znění. 

       - 5 delegátů a 2 náhradníky na XI. sjezd  KSČM 2022 vBrně v předloženém     

         znění. 

Navrhuje do vyšších stranických funkcí: …………………………………………………. 

 

Ukládá: 1. Pokračovat v naplnění závěrů usnesení a dokumentů mimořádného a  XI.  sjezdu    

KSČM, KK, OK ve Znojmě a v konkrétních  opatřeních  na  úrovni  okresu, středisek a    ZO KSČM.   

                                                                             Odpovídá: předseda OV, předsedové ZO KSČM, ORZ 

                                                                             Termín: průběžně 

                2. Projednat obsah diskusních vystoupení a připomínek, využít je pro další  stranickou práci. 

                    Zveřejnit závěry OK KSČM v Majáku 

                                                                                           Odpovídá: předseda OV KSČM 

                                                                                           Termín: březen 2022 

               3.  Pokusit se sestavit kandidátky KSČM, nebo společné do komunálních voleb 2022 na     

                    okrese Znojmo. 

                                                                                        Odpovídá: předseda OV KSČM 

                                                                                    Termín: srpen 2022 

                 4. Systematicky řešit kádrové otázky na jednáních OV KSČM a metodicky   

                     pomoci při práci  ZO KSČM, střediskům, městským radám a ORZ. 

                                                              Odpovídá: předseda OV, předsedové ZO, MR a ORZ.                                                                     Úkol trvalý. 

Doporučuje:  1. Projednat v členské základně navýšení odběru HANO. 

             2. Věnovat větší pozornost  v  získání nových členů strany. 

                        3. Konat pravidelné porady funkcionářů OV a KV s vedením strany. 

                        4. Pravidelně  hodnotit plnění  dokumentů a  závěrů XI. sjezdu KSČM.       

                        5. Připravit koncepci komunálních voleb 2022. 

 

 


© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena