OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce: 

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Usnesení IX. sjezdu KSČM

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

Znojmo KSČMtitulní strana

aktuálně

U s n e s e n í

(18.12.2019)

9. zasedání ÚV KSČM dne 14. prosince 2019 v  PrazeÚstřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

I.                  Schvaluje

1. Stanovisko k aktuální politické situaci;

2. Teze programu KSČM k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu;

3. Úpravu Vzorového volebního řádu pro volbu krajské kandidátní listiny;

4. Zásady bytové politiky KSČM;

5. Rozpočet organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2020;

6. Rozpočet KSČM pro rok 2020;

7. Výši pokladního limitu v pokladnách organizačních jednotek KSČM ve výši 10.000,- Kč;

                                                                       Zodpovídají: předsedové KV a OV KSČM

                                                                       Termín: od 1.1.2020, trvale

8. Vyhodnocení diskuse z 8. zasedání ÚV KSČM, konaného 14.9.2019;

9. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 8. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění

    usnesení 8. zasedání ÚV KSČM;

10. Rámcový plán práce VV a ÚV KSČM na I. pololetí 2020;

II.              Bere na vědomí

1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM;

2. Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2020;

3. Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu KSČM pro rok 2020;

4. Informaci o plánu činnosti Institutu české levice na rok 2020;

5. Pracovní verzi Mzdového řádu KSČM;

III.           Uvolňuje

1. s. Ladislava Šedivého z funkce člena ÚV KSČM za okres Tábor;

2. s. Marii Pěnčíkovou z funkce předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM na základě její  

    rezignace;

3. s. Pavlu Švepeš Šlahúnkovou z funkce členky Komise mládeže ÚV KSČM;

IV.          Potvrzuje

1. s. Václava Eberta do funkce člena ÚV KSČM za okres Tábor;

V.  Volí

1. s. Petru Prokšanovou do funkce předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM;

2. s. Annu Vaculíkovou do funkce členky komise mládeže ÚV KSČM;

VI. Ukládá

1. Využít Teze volebního programu k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu v roce  

 

    2020 dle konkrétních podmínek k přípravě krajských volebních programů a dalších  

 

    volebních materiálů;

Zodpovídají: s. P. Šimůnek, předsedové KV KSČM

                                                           Termín: únor 2020

 

2. Zaslat připomínky k pracovní verzi Mzdového řádu:

                                                                       Zodpovídají: předsedové OV a KV KSČM

                                                                       Termín:  31.1.2020

3. Poskytnout Návrh zásad bytové politiky KSČM OV a KV KSČM a využít jej pro tvorbu

    volebních programů a v práci zastupitelů;

                                                                       Zodpovídá: s. Grospič, předs. OV a KV KSČM

                                                                       Termín: 18.12.2019

4. Předložit ÚRK KSČM všechny potřebné dokumenty k provedení řádné a úplné kontroly

    rekonstrukce výtahů, realizované v sídle ÚV KSČM;

                                                                       Zodpovídá: s. Václav Ort

                                                                       Termín: 20.12.2019

 

VII. Žádá

1. Poslanecký klub KSČM, aby zapracoval Zásady bytové politiky KSČM do Plánu

    legislativní činnosti klubu;

2. Poslanecký klub KSČM, aby interpeloval předsedu vlády ČR, ministry zahraničí a kultury

    ve věci přepisování dějin, které poškozují vztahy ČR – Ruská federace, konkrétně ve věci 

    záměru odstranit pomník maršála Koněva a vybudovat pomník vlasovcům;

3. Předsedkyni ÚRK KSČM s. M. Pěnčíkovou, neprodleně po provedené kontrole   

 

    rekonstrukce výtahů a projednání jejích výsledků ve VV ÚV KSČM, prostřednictvím EDD 

 

    informovat o výsledcích kontroly a případných navržených opatřeních členy ÚV KSČM;

VIII. Stanovuje

termín 10. zasedání ÚV KSČM na 28. března 2020 s programem:

·         Informace o stavu a vývoji členské základny strany k 31. 12. 2019;

·         Návrh jednacího a volebního řádu XI. sjezdu KSČM;  

·         Návrh tezí Zprávy ÚV KSČM o činnosti strany v období od X. do XI. sjezdu KSČM;

·         Schválení návrhů na kandidáty do Senátu pro volby v r. 2020;                          

·         Informace o navržených vedoucích kandidátech pro krajské volby 2020;             

·         Informace o stavu přípravy voleb 2020;                                                             

·         Návrh změn Stanov KSČM;                                                                                  

·         Návrh aktualizace programu KSČM po zapracování připomínek z VČS, OK a KK KSČM

      a jejich vypořádání;                                                                                                       

·         Návrh Hlavních úkolů KSČM mezi sjezdy;                                                               

·         Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2019;                     

·         Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za      

      rok 2019;                                                                                                                      

·         Výroční finanční zpráva KSČM za rok 2019;                                                                  

·         Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě KSČM za rok 2019;

·         Vyhodnocení diskuse 9. zasedání ÚV KSČM;                                                          

·         Zpráva z  jednání VV ÚV KSČM od 9. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 9.   

      zasedání ÚV KSČM;

·         Různé.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena