OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce: 

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Usnesení IX. sjezdu KSČM

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

Znojmo KSČMOkresní výbor KSČM Znojmo

Okresní výbor KSČM Znojmo

Návrh Krátkodobého programu KSČM

(21.9.2019)

Soudobá společnost se vyznačuje hromaděním majetku a tím i skutečné moci na straně úzké skupiny lidí a trvalou sociálně ekonomickou závislostí neprivilegované většiny. V tomto světle se jeví často skloňovaná hesla o svobodě, demokracii a spravedlnosti jako prázdné fráze. Zbožňovaný volný trh má předem dané vítěze z řad největších vlastníků kapitálu a výrobních prostředků, hlavní problémy současnosti ale neřeší, a navíc je stupňuje. Výsledkem jsou sociální střety, ekologické katastrofy a války.
Dosavadní vývoj společnosti tak vzbuzuje oprávněné obavy o sociálně, ekologicky a ekonomicky udržitelný život na zemi. Za zcela nezbytné proto považujeme intenzivně rozvíjet společenské a přírodní vědy s cílem najít demokratické cesty ke spravedlivějšímu společenskému uspořádání bez vykořisťování člověka člověkem a trvalému zlepšování skutečné kvality života na zemi.
V duchu humanistických myšlenek musí být středobodem veškerého snažení člověk, jeho všestranný a harmonický rozvoj. Na cestě k potřebným kvalitativním změnám společenského systému budeme usilovat o neustálé zlepšování podmínek života těch, kteří na startovní čáře života nestojí v privilegované první řadě - žáků, učňů, studentů, mladých rodin, stejně jako lidí živících se svou prací a vytvářejících skutečné hodnoty, pracujících seniorů, ale i nemocných či hendikepovaných spoluobčanů a seniorů na zaslouženém odpočinku.

Pro plnohodnotný život
Předpokladem všestranného a harmonického rozvoje člověka je zajištění jeho základních životních potřeb. To ale dnes není samozřejmostí. I v době hospodářského růstu žije většina lidí od výplaty k výplatě a často na dluh, od důchodu k důchodu, případně z podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek. Nemají přitom šanci vytvořit si jakoukoliv rezervu pro období krize. Proto budeme prosazovat vše, co povede ke zlepšení jejich životních podmínek, včetně zdravotní a sociální péče a zabezpečení ve stáří, a plně jim zpřístupní vzdělávací, kulturní či sportovní aktivity, které patří k plnohodnotnému životu.

Za aktuálně nejdůležitější považujeme:

Dostupné a důstojné bydlení pro každého

Masivní výstavbu obecních bytů s cenově dostupným nájemným a službami

Vytvoření legislativních podmínek pro výstavbu družstevních bytů

Prosazení kvalitního zákona o sociálním bydlení

Bezúročné půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení pro lidi do 40 let

Zavedení povinnosti developera vyčlenit alespoň 15 % ? bytů jako sociálně dostupné

Odpovídající ocenění práce a dostatečné příjmy

Zvýšení minimální mzdy na polovinu průměrné mzdy do roku 2022

Růst platů ve veřejné sféře do roku 2021 na úroveň 150 % výše platu roku 2017

Redukci pracovního týdne na 35 hodin při zachování výše mezd

Obnovení autority organizací zastupujících zaměstnance

Bezúročné novomanželské půjčky

Zvláštní podporu rodičů samoživitelů

Postupnou valorizaci důchodů až na 45 % mediánu mezd

Stanovení hranice lichvy na 18 % ? RPSN, zákaz vnucovaného zadlužování

Zrušení soukromých exekutorů

Garantované vzdělávání podle talentu a píle

Jednotné a komplexní státní školství bez školného

Reformufinancování školství zohledňující i potřeby menších obcí

Výdaje na školství ve výši nejméně 6 % HDP

Státem podporovanou obecní výstavbu nových mateřských škol a jeslí

Podporu technických a učňovských oborů

Rozvoj speciálního školství, výrazné omezení inkluze

Systém celoživotního vzdělávání

Zvyšování prestiže pedagogů, jejich odbornosti i platů

Kvalitní zdravotní a sociální péči pro všechny

Stop komercializaci zdravotnictví a navyšování spoluúčasti pacientů

Vybudování sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren

Sloučení zdravotních pojišťoven v jednu státní a valorizaci plateb za pojištěnce

Zřízení fondu pro hrazení nákladné zdravotní péče, na niž se nevztahuje pojištění

Sjednocení doplatků za léky a zamezení zpětného vývozu léků

Zapojení praktických a zubních lékařů do pohotovostní služby

Zvýšení požadavků na kvalitu potravin

Budování dalších domovů důchodců, stacionářů a léčeben pro dlouhodobě nemocné

Levnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu

Jednotnou integraci veřejné hromadné dopravy na celém území České republiky

Rozvoj a modernizaci železnice jako páteře integrované dopravy

Bezplatnou městskou hromadnou dopravu

Jízdné zdarma pro žáky, učně, středoškoláky a seniory od 65 let

Výrazné slevy pro pravidelně dojíždějící do zaměstnání

Podporu ekologičtější individuální dopravy, zejména elektromobilů a cyklistiky

Dobudování dálničního spojení se sousedními státy

Jistotu ochrany a bezpečí

Rozvoj integrovaného záchranného systému

Vytváření odpovídajících podmínek pro příslušníky a zaměstnance jednotlivých složek IZS

Dojezdovou dobu záchranné služby do 15 minut

Dobudování služeben Policie ČR s cílem funkčního pokrytí regionů

Komplexní opatření proti terorismu

Kde na to vše brát
Základem je fungující ekonomika co nejvíce odolná proti hospodářským cyklům kapitalismu. Předpokladem je, aby společnost měla nad ekonomikou kontrolu a mohla ji rozvíjet v souladu s celospolečenskými potřebami. Proto považujeme za nezbytné rozvíjet společenské vlastnictví výrobních prostředků, samosprávné, družstevní nebo komunální. Nad klíčovými odvětvími včetně zdrojů by pak měl mít plnou kontrolu stát.
Zisk jednotlivců – majitelů firem – nesmí být hlavním a jediným cílem ekonomické efektivity. Hodnoty jsou vytvářeny prací a ta musí být také spravedlivě ohodnocena. Konec konců dostatek práce a odpovídající příjmy těch, kteří ji vykonávají, udržují ve svých důsledcích na potřebné úrovni spotřebu a udržují ekonomiku v chodu.
Ruku v ruce s hospodářským rozvojem pak jako záruka jeho udržitelnosti musí jít ochrana a tvorba životního prostředí.

Za aktuálně nejdůležitější považujeme:

Fungující ekonomiku vytvářející potřebné zdroje
Zajištění co nejvyšší zaměstnanosti i v době krize
Trvalý růst příjmů jako prostředek ke zvyšování společenské spotřeby
Progresivní zdanění korporací a oligarchů

Daň z obratu
Daňové a jiné restrikce pro vývoz surovin, které je možné zpracovat na našem území
Zdanění církevních restitucí
Revizi uznatelných položek s cílem omezit daňové plánování
Daňové paušály u nízkých příjmů
Stop další privatizaci
Provedení inventury prodeje národního majetku
Nepromlčení privatizačních podvodů, revizi velké privatizace
Zachování kontroly státu nad strategickými odvětvími a surovinovými zdroji
Návrat vodohospodářské struktury městům a obcím
Svěření těžby a zpracování lithia firmě DIAMO
Rozvoj silného a plně konkurenceschopného národního dopravce
Vznik státní komerční banky
Efektivní pomoc zaostalejším regionům
Mnohem větší podporu rozvoje venkova s cílem zastavit jeho vylidňování
Výrazné omezení záborů zemědělské půdy
Odpovídající podporu domácí agrární výroby a tuzemského potravinářství
Vyrovnávání živočišné výroby na úroveň rostlinné
Maximálně omezit úniky do daňových rájů u firem a jednotlivců
Udržitelnost rozvoje s důrazem na kvalitu životního prostředí
Naplňování cílů pařížské konference o klimatu
Důsledný postup proti znečišťování životního prostředí a devastaci krajiny
Účinná opatření vedoucí k zadržování vody v krajině
Navrácení klíčových odvětví včetně vodárenství a přírodních zdrojů státu a obcím
Rozvoj energetiky založené na úsporách a postupném přechodu k čistším zdrojům
Dostavbu plánovaných bloků v obou jaderných elektrárnách
Trvalé zvyšování bezpečnosti jaderné energetiky
Podporu výstavby nízkoenergetických domů
Upřednostňování ekologičtějších druhů osobní i nákladní dopravy, zejména kolejové
Budování kontejnerových překladišť u páteřní železnice, případně vodních cest
Urychlení výstavby vysokorychlostních tratí

Kultivace společnosti
Současná společnost je charakteristická hodnotovou krizí. Podporován je individualismus a spolu s ním je jako přirozený jev tolerováno sobectví. Uplatňování svobody je často redukováno jen na podnikání a veřejný projev. Svobodná volba jedince stran svého osudu je ale vymezena jeho sociálně ekonomickým postavením ve společnosti.
Emancipace člověka spočívá v míře jeho podílu na rozhodování o současném a budoucím vývoji společnosti. Proto budeme prosazovat více přímé demokracie a bojovat protiprorůstání moci ekonomické, politické a mediální.
Základním předpokladem zdravého vývoje společnosti je pak co nejvyšší stupeň spravedlnosti. Budeme usilovat o to, aby měřila všem stejně.

Za aktuálně nejdůležitější považujeme:
Větší propojení přímé a zastupitelské demokracie
Uzákonění všeobecného referenda
Funkční a nezávislý soudní systém
Rozšíření pravomocí NKÚ na neziskové organizace a veřejnoprávní subjekty
Nulovou toleranci k projevům xenofobie, neofašismu a nacionalismu
Komplexní řešení podpory živé kultury a ochrany kulturního dědictví
Volnočasová a kulturní centra v každé obci nad pět tisíc obyvatel
Výdaje na kulturu ve výši minimálně1 % státníhorozpočtu ? bez církevních restitucí
Zvýšení platů v kultuře na úroveň školství
Zákon o českém jazyce
Důslednou kontrolu vyváženosti a objektivity informací ve veřejnoprávních médiích
Stop účelovému zkreslování dějin
Odluku církve od státu
Zrušení televizních a rozhlasových poplatků

Rychlý a bezplatný internet
Svobodu názorů na sociálních sítích vyjma projevů rasové nesnášenlivosti a propagace násilí
Podporu masové tělovýchovy a sportu

Naše role ve světě
Lidstvo i v jedenadvacátém století nadále ohrožují války. My budeme vždy stát na straně těch, kteří prosazují mírové řešení konfliktů. K nim rozhodně nepatří NATO. Tento pakt se vyprofiloval jako útočný a jedná především v zájmu USA a mezinárodního kapitálu. Než k tomu přispívat, je poctivější a perspektivnější se z tohoto uskupení vyvázat a usilovat o neutralitu založenou na mezinárodních mírových smlouvách.
Ve vleku zájmů mezinárodního kapitálu se, žel, veze i Evropská unie. Nejsme proti evropské integraci jako takové, ale chceme Evropu mnohem více sociální, ekonomicky výkonnou a ekologickou, sjednocenou na základě rovnoprávnosti všech států a národů s vlastní bezpečnostní politikou. Pokud se tímto směrem nevydá, považujeme úvahy o vystoupení z tohoto společenství za legitimní.
Hlásíme se ke spolupráci a solidaritě se všemi levicovými, komunistickými a pokrokovými silami ve světě. Takzvanou uprchlickou krizi vnímáme jako důsledek účelového vměšování do vývoje zaostalejších zemí a jsme přesvědčeni, že účet musí hradit především viníci - agresoři. Prosazujeme nulovou toleranci nejen k terorismu, ale také k projevům xenofobie, neofašismu a nacionalismu.

za aktuálně nejdůležitější považujeme:
Uplatňování suverénní zahraniční politiky všech azimutů

Důslednou obranu našich národních zájmů v orgánech Evropské unie
Odmítnutí jakýchkoliv kvót na přijímání migrantů
Posílení role Evropského parlamentu při rozhodování vůči Evropské komisi
Revizi Lisabonské smlouvy
Zásadové prosazování mírové politiky
Stažení vojáků ze zahraničních misí v rámci NATO
Vyvázání se z paktu NATO 
 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena