OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce: 

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Usnesení IX. sjezdu KSČM

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

Znojmo KSČMOkresní výbor KSČM Znojmo

Okresní výbor KSČM Znojmo

Pracovní návrh na řešení ekonomiky strany v dalším období

(21.9.2019)

Hospodaření KSČM je v současné době ovlivněno nejenom každoročním konáním voleb, tj. zvýšením nákladů na jejich zabezpečení, ale i nižším příjmem za členské příspěvky v souvislosti se snižující se členskou základnou, nižším příjmem za krajské a parlamentní volby. Oproti tomu se zvyšují náklady na zabezpečení činnosti jednotlivých organizačních jednotek, náklady na opravy budov a stávajícího autoparku apod.

Po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 došlo k výraznému poklesu příjmů pro KSČM. Proto bylo zpracováno několik materiálů k řešení nastalé situace. Již začátkem roku 2018 byl předložen materiál Návrh ekonomické rozvahy dalšího postupu KSČM – analýza hospodaření s finančními prostředky a výhled hospodaření KSČM do roku 2020. Následně pak Konsolidační plán pro roky 2019 – 2021 a to na jednání VV ÚV KSČM 15.6.2018, 31.8.2018, 30.11.2018 a na zasedání ÚV KSČM 15.9.2018. Chyběla však politická vůle a odvaha předložené materiály včetně úsporných opatření schválit.

Tyto materiály se zabývaly podrobně nejenom analýzou reálných příjmů a výdajů KSČM pro roky 2018 – 2021, ale v doporučující části byly uvedeny i oblasti, na které je třeba se zaměřit. Bohužel dlouhodobé projednávání hlavně Konsolidačního plánu vedlo k tomu, že řada úsporných opatření nebyla realizována a proto se ani nemohla promítnout do rozpočtů organizačních jednotek pro rok 2019.

Jestliže chceme zabránit dalšímu propadu finančních prostředků celé KSČM a čerpání finančních rezerv, musíme se situací velmi vážně zabývat a přijmout urychleně taková opatření, která povedou ke stabilizaci.

Protože neustále dochází k nárůstu výdajové části a snižování příjmové části, je nutné, aby se přijatá opatření zapracovala již do příprav zpracovávání rozpočtů na rok 2020 ve všech organizačních jednotkách.

 

 

Rekapitulace předpokládaných příjmů a výdajů ve sledovaném období let 2017 – 2021

 

(celkem za celou KSČM,  Kč zaokrouhleny na tisíce)

 

ROK 2017 - skutečnost

 

Příjem

 

228,000.000,- Kč

př.na úhr.N voleb 39 mil.Kč

Výdaje

 

205,000.000,- Kč

volby 29 mil. Kč

Hospodářský výsledek

 

Zisk + 23,000.000,- Kč

 

 

(vč. přerozdělování mezi OJ)

 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 1.1. celkem 226,000.000,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2017 je zisk +23,000.000,- Kč

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12. celkem 243,000.000,- Kč

 

ROK 2018 - skutečnost

 

Příjem

 

93,000.000,- Kč

nižší ČP o 1 mil.Kč

Výdaje

 

122,000.000,- Kč

volby, konf. 16 mil. Kč

Hospodářský výsledek

 

Ztráta - 29,000.000,- Kč

 

 

(bez přerozdělování mezi OJ)

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 1.1. celkem 243,000.000,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2018 je ztráta – 29,000.000,- Kč

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12. celkem 214,000.000,- Kč

ROK 2019 - rozpočet

 

Příjem

 

89,000.000,- Kč

nižší ČP o 2 mil.Kč, volby EP+5 mil.Kč

 

Výdaje

 

108,000.000,- Kč

volby 10 mil. Kč, 2x celostr.k.

Hospodářský výsledek

 

Ztráta - 19,000.000,- Kč

 

 

 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 1.1. celkem 206,000.000,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2019 je ztráta – 19,000.000,- Kč

 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12. celkem 195,000.000,- Kč

 

ROK 2020 - přepoklad

 

Příjem

 

90,000.000,- Kč

nižší ČP o 2 mil.Kč

 

Výdaje

 

146,000.000,- Kč

volby 27 mil.Kč, sjezd 2 mil.Kč

Hospodářský výsledek

 

Ztráta - 56,000.000,- Kč

 

 

 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 1.1. celkem 195,000.000,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2020 je ztráta – 56,000.000,- Kč

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12. celkem 139,000.000,- Kč

Příjmová část je u krajských voleb stejná jako po volbách v roce 2016. Navýšení počtu krajských zastupitelů by přispělo k vyššímu příjmu a snížení celkové ztráty.

 

ROK 2021 - předpoklad

 

Příjem

 

88,000.000,- Kč

nižší ČP o 2 mil.Kč

 

Výdaje

 

139,000.000,- Kč

volby 20 mil.Kč

Hospodářský výsledek

 

Ztráta – 51,000.000,- Kč

 

 

 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 1.1. celkem 139,000.000,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2020 je ztráta –  51,000.000,- Kč

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12. celkem  88,000.000,- Kč

 

Příjem za hlasy z voleb do PS PČR (při stávajícím počtu 15 poslanců) by činil 40,000.000,- Kč, tzn. že ztráta by se snížila na 11 mil. Kč a stav na bankovních účtech by byl 128 mil. Kč. Příjem za hlasy je příjmem rozdělovaným na organizační jednotky v průběhu dalších čtyř let až do dalších poslaneckých voleb.

 

Jak z uvedené analýzy vyplývá, je nutné stanovit úkoly pro nadcházející období. Zavést taková opatření, která přispějí k ekonomickému zajištění činnosti strany do voleb do krajských zastupitelstev a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Zabezpečení příjmové části:

 

Ekonomické zabezpečení příjmové části je zejména z těchto oblastí:

z příjmů ze státního rozpočtu za volby a na činnost strany

 

Vývoj příjmů v této oblasti je ovlivněn výsledky voleb.

Od roku 2016 následně až do roku 2020 nižším počtem zvolených  krajských zastupitelů: nyní 86 (do roku 2016 bylo 182) a tím sníženým příjmem finančních prostředků z 44,175.000,- Kč na 22,500.000,- Kč, tj. méně o 20,145.000,- Kč.

Od roku 2017 následně až do roku 2021 snížením počtu mandátů poslanců  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 33 na 15 mandátů, což znamená snížení ročního příjmu finančních prostředků z 40,600.000,- Kč na 24,400.000,- Kč.

Stálý příspěvek na činnost strany činí ročně 10 mil. Kč

Jednorázový státní příspěvek na úhradu volebních nákladů za výsledky voleb do PS PČR (za hlasy) činil v roce 2017 -  39 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou přeposílány na jednotlivé organizační jednotky během následujících čtyř let., tj. až do konání dalších voleb do PS PČR.

V roce 2018 při podzimních volbách do Senátu PČR  KSČM neobhájila jeden mandát senátora (roční příjem za mandát 900.000,- Kč) a při volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy, neobhájila čtyři zastupitelská místa (roční příjem za mandáty celkem 1 mil. Kč).

 V roce 2019 při volbách do Evropského parlamentu jsme předpokládali příjem za hlasy ve stejné výši jako v roce 2013 tj. 5 mil. Kč, nakonec jsme ale rozpočtovali částku ve výši 3-3,5 mil. Kč.

z členských příspěvků

 

Podle Stanov KSČM, schválených VIII. sjezdem KSČM 19. 5. 2012 (část VIII. Zásady hospodaření KSČM, čl. 88) platí člen KSČM v ZO KSČM, ve které je organizován, základní členský příspěvek ve výši odpovídající 0,5 % jeho čistého měsíčního příjmu.

 

Příjem za členské příspěvky tvoří přibližně 13,7 % z celkových příjmů KSČM a v posledních letech má snižující se tendenci, která souvisí se snižováním členské základny (přirozeným úbytkem).

Pokud činil příjem za členské příspěvky v roce 2013 celkem 21,887.987,- Kč, tak v roce 2018 to bylo již jen 13,821.668,- Kč. Oproti předcházejícímu roku klesla o 2.780 členů a příjem za členské příspěvky o 973.541,- Kč.

 

Průměr členských příspěvků za roky 2013-2018 činil v průměru 33,45 Kč – viz tabulka č. 1.

Minimální mzda v České republice činí od 1.1.2019 Kč 13.350,-, průměrný starobní důchod, který činil v roce 2018 Kč 11.850,- se od 1.1.2019 zvýšil v průměru o nejméně 300,- Kč. Z toho vyplývá, že průměrný členský přípěvek by měl činit minimálně 50,- Kč.

 

Této výše dosahovalo v roce 2018 pouze devět organizačních jednotek (Karviná, Ostrava-město, Praha 8, Teplice, Trutnov, Semily, Kutná Hora, Praha 7, Ústí nad Orlicí).

Členský příspěvek do 20,- Kč vykazuje 7 organizačních jednotek. Nejnižší výši členských příspěvků měly Prachatice (14,2 Kč), Žďár nad Sázavou (14,54 Kč), Benešov (17,49 Kč), Mělník (17,55 Kč), Rokycany (18,14 Kč), Kladno (19 Kč).

Výši členského příspěvku ovlivňují specifické podmínky každé organizační jednotky.

Příjem za členské příspěvky zůstává v plné výši příjmem organizačních jednotek.

 

z pronájmu nebytových prostor

 

 

pronájem poslaneckých kanceláří

 

S nižším počtem mandátů poslanců PS PČR souvisí příjem z pronájmů poslaneckých kanceláří – snížení o 5,8 mil. Kč, příjem za ubytovny poslanců – snížení o 250.000,- Kč ročně. Finanční prostředky za pronájem poslaneckých kanceláří je v plné výši v rámci solidarity přeposílán na všechny okresní výbory.

příjmy za pronájmy nebytových prostor

 

Finanční prostředky zůstávají v organizačních jednotkách, které nebytové prostory pronajímají.

 

z finančních darů

 

Jedná se o finanční dary zasílané na transparentní účet pro příjem finančních darů:

od poslanců PS PČR a Evropského parlamentu včetně jejich asistentů – tyto finanční prostředky jsou ponechány na TÚ na úhradu volebních nákladů, na zabezpečení jiné činnosti nejsou používány

od krajských zastupitelů a zastupitelů statutárních měst – finanční dary jsou zatím přeposílány zpět na příslušné organizační jednotky v plné výši.

 

z jiných aktivit

 

Jedná se například o příjem z akcí se vstupným, zde je zaznamenána snižující se tendence a příjem je jen přibližně kolem 200 tisíc Kč za rok. O příjem z bankovních úroků, který je ale závislý na výši finančních prostředků soustředěných na bankovních účtech.

 

Vývoj nákladových položek (pro roky 2019-2021)

 

Mezi rozhodující nákladové položky patří mzdové náklady, náklady na nakupované služby a na energie:

Mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, sociální náklady, zákonné pojištění zaměstnanců.

Mzdové náklady činily 44,3 % z celkových nákladů.

 

51,000.000,-Kč

 

 

Spotřeba materiálu a energií  

18,000.000,- Kč

Opravy a udržování majetku

  5,000.000,- Kč

Cestovné

  2,000.000,- Kč

Náklady na reprezentaci (vč. sjezdu)

3,000.000,- Kč

Služby (vč. sjezdu, volebních N)

53,000.000,- Kč

Příspěvky vl. členům, odborům, mimo KSČM

1,000.000,- Kč

Pojištění majetku

   550.000,- Kč

Daně a poplatky, DPH

1,900.000,- Kč

Daň z příjmu

2,900.000,- Kč

 

Od roku 2019 se po vyhlášené reorganizaci promítne úspora mzdových nákladů zatím pouze v OJ ÚV, kde by úspora měla činit podle plánovaného rozpočtu 7,8 mil. Kč – skutečnost 5 mil. Rozpočtování mzdových nákladů v organizačních jednotkách zůstává prozatím ve stejné výši bez úspory.

 

Zabezpečení voleb:

 

V následujícím období se konají každoročně volby. V roce 2019 volby do Evropského parlamentu, v roce 2020 volby do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu a v roce 2021 volby do poslanecké sněmovny. Volební náklady nejsou kryty žádným dalším příjmem, ale hradí se z naspořených finančních prostředků – z finanční rezervy. Organizační jednotka ÚV KSČM proto nemůže v konečné fázi pracovat s vyrovnaným rozpočtem, vzhledem k volebním nákladům bude vždy ve volebním roce ve ztrátě minimálně ve výši plánovaných volebních nákladů.  

Návrh na úsporná opatření:

 

Nárůst výdajové části a snižování příjmové části povede k postupnému čerpání finančních rezerv. Znamená to, že pokud nedojde k razantní změně v hospodaření KSČM, bude se zvyšovat počet organizačních jednotek KSČM, které nebudou schopny samofinancování a ÚV KSČM nebude mít finanční prostředky na to, aby tyto organizační jednotky dotoval. Nastává požadavek na centrální řízení ekonomiky a to nejen vzhledem k úbytku finančních prostředků, ale i nutností dodržování zákonů, které se bezprostředně týkají hospodaření politické strany a to zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích a volebního zákona.

Abychom zamezily nebo alespoň snížily propad ve výši finančních prostředků a vyrovnaly se s jejich ztrátou, musí dojít ke změně v systému přerozdělování finančních prostředků za volby, zavedení úsporných opatření a k výraznější kontrole hospodaření s finančními prostředky ve všech organizačních jednotkách.

Rekapitulace rezerv, které mohou ovlivnit hospodaření KSČM

 

Příjmová část:

 

Státní rozpočet – roční příjem 45 mil. Kč.

Zvýšení příjmů mohou zajistit příznivé volební výsledky. Ekonomické propady nebo naopak zvýšení příjmů jsou přímou úměrou propadu nebo zvýšení vlivu politického.

 

Členské příspěvky – tabulka č. 6.

Při členské základně 36 400 členů a výběru ČP na člena a rok ve výši 600,- Kč (50,- Kč měsíčně na člena) by činil výběr finančních prostředků za členské příspěvky ročně 21,840.000,- Kč. Oproti současným 13 mil. Kč za členské příspěvky by byl výběr vyšší o 8,840.000,- Kč (rezerva navýšení příjmové části).

 

 

Pronájmy nebytových prostor

 

 

Příjmy v organizačních jednotkách dle tabulky č.  4 (pronájem vč. služeb) celkem 8,847.666,- Kč

Rezerva navýšení příjmové části v organizačních jednotkách:

rozbor možností v pronajímání prostor v budovách KSČM,

využít štíty budov k reklamě od jiných subjektů.

           Cílem je navýšení finančních prostředků za nájmy v budovách KSČM,

           které spravují organizační jednotky, minimálně o 5 mil. Kč.

 

          

 

Pasportizace byla provedena. Postupně dochází k investicím, které zvyšují možnosti pronájmu v budovách KSČM. Osvědčilo se centrální pojištění nemovitostí.

 

V roce 2018 byly provedeny stavební úpravy v nemovitostech KSČM s dotací z Fondu oprav v organizačních jednotkách:

 

Beroun – 150.000,- Kč na sanaci budovy

Zlín – 30.000,- Kč na plynový kotel

Chrudim – 26.000,- Kč na plynový kotel

Přerov – 33.000,- Kč na plynový kotel

Semily – 35.000,- Kč na stavební úpravu prostor k pronájmu

Litoměřice – 40.000,- Kč na opravu střechy

Mladá Boleslav – 175.000,- Kč na stavební úpravy

Sokolov – 150.000,- Kč na stavební úpravy

Domažlice 28.000,- Kč na komínové těleso

Ústí n/Orlicí – 30.000,- Kč na plynový kotel

Jičín – 172.000,- na stavební úpravu prostor k pronájmu a opravu budovy

 

          Příjem v budově ÚV KSČM – nyní navýšení o 3 mil. Kč

 

        

 

         Stav k 31.3.2018: celková plocha                                           6 778 m2

                                          využito                                                         86 %

                                          pronajato                                                3 105 m2 tj. 45,8 %

                                          příjem                                                     5,923.507,- Kč

 

         Stav k 31.3.2019: celková plocha                                           6 778 m2

                                          využito                                                         92,7 %

                                          pronajato                                                3 558 m2 tj. 52,5 %

                                          příjem                                                     8,946.511,- Kč

                                          střecha (Telekomunikace)                        200.000,- Kč

                                          příjem celkem                                        9,146.511,- Kč

     

 

Opravy v budově ÚV KSČM rok 2018-2019:

v roce 2018 provedena výměna oken ve 4. patře budovy,

zahájena příprava k výměně stoupaček a stavebních úprav WC vč. modernizace sanitární techniky – realizace leden-květen 2019,

v roce 2018 provedena oprava střešního pláště a okapů,

rekonstrukce kotelny, zahájena příprava výměny kotlů na výrobu tepla – realizace květen-červen 2019,

v roce 2018 a 2019 postupná výmalba, výměny koberců a podlahových krytin,

v roce 2018 a 2019 úpravy prostor kantýny, výmalba, výměna koberců, koupě digestoře, oprava sporáku,

oprava havarijního stavu štítu od tiskárny cenin.

 

V jednání další možnosti pronájmu:

pronájem zadního traktu – příjem cca 3,6 mil. Kč ročně,

uzavřena smlouva o pronájmu parkovacích ploch o víkendech – příjem měsíčně cca 50-100 tisíc Kč,

rozšíření ploch k pronájmu – snížením počtu užívaných prostor od FUTURY a HALÓ NOVIN – předpokládaný příjem 30 tisíc Kč měsíčně,

výměnou kotlů a snížením počtu ze 4 na 2 dojde k úspoře nákladů na energie a k uvolnění prostor – v řešení využití pro dílny údržby.

            

 

Finanční dary – tabulka č. 5

Kontrola správnosti výše odvodu finančních darů od krajských zastupitelů a zastupitelů statutárních měst,

Kontrola správnosti výše odvodu finančních darů od poslanců PS PČR a jejich asistentů,

Hledání dalších možností k získání finančních darů pro KSČM.

            Rezerva k navýšení příjmové části o 1 mil. Kč.

 

 

Z jiných aktivit

 

Zřízení politického institutu – příjem ze státního rozpočtu ve výši 4,6 mil. Kč na jeho činnost (do voleb do PS PČR).

 

Rekapitulace navýšení příjmové části:

 

Navýšení finančních prostředků za členské příspěvky                                   8,000.000,- Kč

Navýšení za pronájmy                                                                           5,000.000,- Kč

Navýšení finančních darů                                                                      1,000.000,- Kč

Celkem                                                                                                    14,000.000,- Kč

 

Výdajová část:

 

 

Snížení nákladů na:                 

provoz                                                                                                     - 3,000.000,- Kč

mzdové náklady                                                                                     - 5,000.000,- Kč

celkem                                                                                                     - 8,000.000,- Kč

 

Úspora celkem 22,000.000,- Kč.

 

 

V organizačních jednotkách jsou značné rezervy v plnění rozpočtu.

 

V řadě organizačních jednotek můžeme na základě rozboru v tabulce č. 3 zjistit rozpočtovou nekázeň, kdy oproti schválenému ročnímu rozpočtu došlo k neúměrnému navýšení ztráty. Rozpočtová opatření nebyla předem projednána ve výkonných orgánech organizačních jednotek nebo došlo k jejich schválení až dodatečně.

 

Na základě známých skutečností při zachování stávající struktury navrhujeme zabezpečení hospodaření v jednotlivých organizačních jednotkách takto:

 

vycházíme z toho, že nedojde ke změně organizační struktury KSČM,

revokovat usnesení 5. zasedání ÚV KSČM ze dne 23.9.2000, kterým byly přijaty  Zásady hospodaření s finančními prostředky KSČM za volby s platností od 1.1.2001,

přijmout změnu v přerozdělování finančních prostředků pro roky 2020-2021 (viz tabulka č. 2). Na základě přepočtu dojde ke snížení přerozdělované částky za volby do PS PČR o 30 % u OV KSČM a o 30 % u KV za volby do krajských zastupitelstev,

dopracovat a aplikovat do praxe Mzdový řád KSČM s platností od 1.1.2019.

Hospodaření KSČM

Hospodaření, účetnictví a výkaznictví Komunistické  strany  Čech  a  Moravy se řídí

zákonem o sdružování v politických stranách a politických hnutích,

volebním zákonem,

zákonem o účetnictví,

daňovými zákony.

 

Z těchto zákonů vychází schválené Stanovy KSČM, Hospodářská směrnice, Směrnice pro hospodaření základních organizací KSČM a další schválené předpisy, včetně rozpočtů schválených na úrovni všech organizačních jednotek KSČM. Účelnost vynakládání finančních prostředků je ve výdajích KSČM kontrolováno volenými orgány revizních komisí KSČM a v základních organizacích KSČM členy pověřenými kontrolou hospodaření.

 

ÚV KSČM vede pro celou KSČM zvláštní (transparentní) bankovní účty pro

finanční dary a příjem ze státního rozpočtu a

volební účty – pro každé volby nový transparentní účet.

 

Dále vede bankovní účet pro úhrady nákladů vycházejících z pracovně-právních vztahů (tzv. mzdový účet) a bankovní účty pro ostatní příjmy a výdaje.

 

Zabezpečení hospodaření v jednotlivých organizačních jednotkách KSČM navrhujeme ve třech variantách takto:

 

 

VARIANTA č. 1

 

Základní organizace KSČM

 

řídí se schválenými Zásadami hospodaření ZO KSČM,

základní organizace vybírá členské příspěvky, které odvádí v plné výši OV KSČM, jiné příjmy nemá,

OV KSČM zpětně hradí základní organizaci náklady do výše schválené okresní konferencí,

základní organizace nevedou pokladní knihu ani bankovní účty.

 

Okresní výbor KSČM

finanční prostředky vede na bankovních účtech a v pokladně OV,

okresní výbory hospodaří s příjmem za členské příspěvky,  za  volební výsledky  (dle stávajícího přerozdělování), z příjmu finančních darů, z refundací mezd a ostatních příjmům, např. z příjmu z akcí ze vstupného, úroků apod.,

náklady na zabezpečení své činnosti hradí v plné výši a to včetně mzdových nákladů.

Okresní výbory, které pronajímají nebytové prostory:

z příjmu za nájem uhradí služby s nájmem související (vč. pojištění budovy a daně  z nemovitých věcí),

po odečtení služeb, potřebných pro zabezpečení nájmu, odvedou 15 % do Fondu oprav,

další finanční prostředky z pronájmu nemovitostí zůstávají v OJ.

 

Krajský výbor KSČM

finanční prostředky vedou na bankovních účtech a v pokladnách KV.

hospodaří dle stávajících podmínek z podílu za krajské volby a finančních darů zastupitelů,

z finančních        prostředků         hradí     volební kampaň               do          krajských            zastupitelstev, popřípadě další činnost krajského výboru.

 

Ústřední výbor KSČM

 

hospodaření ÚV vychází ze současného schváleného Organizačního řádu KSČM,

na základě centralizace služeb provádí některé platby centrálně za všechny organizační jednotky. Jedná se především o energie, telefonní služby, mzdové náklady  vč.  odvodů  na  sociální  a  zdravotní  pojištění,  pojištění  majetku,  daň    z nemovitosti, nákup PHM apod.,

organizačním jednotkám pak tyto platby odečítá z příjmu podílu za poslanecké a krajské volby, popř. i z nájmu za poslanecké kanceláře. Případný rozdíl, kdy jsou náklady vyšší než příjem, organizační jednotky tento rozdíl hradí zpětně ÚV KSČM,

při posledním vyúčtování centralizovaných plateb vůči OJ mělo vyšší náklady než příjem z voleb a poslaneckých kanceláří celkem 69 organizačních jednotek ve výši 3,6 mil. Kč,

 

pro všechny zaměstnance KSČM zabezpečuje zpracování mezd, tyto náklady hradí ÚV za všechny organizační jednotky.

Na nižší organizační jednotky ÚV přerozděluje ročně celkem 24,950.000,- Kč: z finančních prostředků za krajské volby OV  6,450.000,-     30 %,

                                                     KV   8,600.000,-      40 %,

z finančních prostředků za volby do PS PČR OV 5,896.500 Kč, příjem za poslanecké kanceláře  OV 4.004.000,- Kč.

V případě, že zůstane hospodaření KSCM v nezměněné formě dojde k nárůstu počtu organizačních jednotek, které již nebudou mít finanční prostředky na úhradu svých nákladů, tzn. že nebudou schopny samofinancování. Finanční rezerva KSČM se bude snižovat a nebude možno tyto organizační jednotky dotovat. ÚV KSČM bude muset naspořené finanční prostředky z finanční rezervy použít přednostně na zabezpečení voleb – viz předpokládané příjmy a výdaje ve sledovaném období let 2017-2021.

 

VARIANTA č. 2

 

Zruší se přerozdělování finančních prostředků za parlamentní a krajské volby a finančních prostředků za nájem poslaneckých kanceláří. Příjem za pronájmy v budovách KSČM zůstává v příjmu organizační jednotky.

 

Základní organizace KSČM

 

řídí se schválenými Zásadami hospodaření ZO KSČM,

základní organizace vybírá členské příspěvky, které odvádí v plné výši OV KSČM, jiné příjmy nemá,

OV KSČM zpětně hradí základní organizaci náklady do výše schválené okresní konferencí,

základní organizace nevedou pokladní knihu ani bankovní účty.

 

Okresní výbor KSČM

finanční prostředky vede na bankovním účtu a v pokladně OV s dosud schváleným maximálním limitem 20.000,- Kč,

hospodaří pouze s příjmem za členské příspěvky, popř. z akcí se vstupným,

z příjmu za ČP si hradí provozní náklady tzn. např. nákup kancelářských potřeb, PHM, dálniční známky, kolky, poštovné, tisk, květiny a věnce při pokládání při významných výročích, náklady vztahující se k reprezentaci (květiny, věcné dary při ŽJ, občerstvení), cestovné, drobné opravy movitého majetku vč. služebních vozidel, PC a kopírek, inzerci, odvoz odpadu, vodné a stočné, okresní akce jako MDŽ, 1.  máj),

všechny ostatní náklady a to vč. mzdových nákladů hradí ÚV KSČM z příjmu podílů za poslanecké a krajské volby a z příjmu z nájmu poslaneckých kanceláří.

 

Okresní výbory, které pronajímají nebytové prostory:

z příjmu za nájem uhradí služby s nájmem související (vč. pojištění budovy a daně  z nemovitých věcí),

po odečtení služeb, potřebných pro zabezpečení nájmu, odvedou 15 % do Fondu oprav,

další finanční prostředky z pronájmu nemovitostí zůstávají v OJ na zabezpečení oprav, může je použít i k financování své další činnosti,

v rámci uplatnění principu solidarity je možné uvažovat o dalším odvodu z nájmu, který by sloužil pro financování nákladů OJ, kterým se nedostává finančních prostředků.

 

Krajský výbor KSČM:

hospodaří dle stávajících podmínek ze zkráceného podílu za krajské volby např. ve výši 10 % nebo se zúčtovatelnou dotací ve stanovené výši. Finanční dary zastupitelů zůstávají na TÚ finančních darů a budou sloužit k financování volební kampaně při volbách do krajských zastupitelstev,

finanční prostředky vede na bankovním účtu a v pokladně KV s dosud schváleným maximálním limitem 20.000,- Kč,

placený zaměstnanec KSČM.

 

Ústřední výbor KSČM

 

zrušit přerozdělování finančních prostředků za volby a nájmy poslaneckých kanceláří,

z těchto finančních prostředků hradit centralizované platby organizačních jednotek např. mzdové náklady vč. odvodů sociální a zdravotního pojištění, energie, telefony, daně z nemovitostí, pojištění,

organizační jednotky, které mají příjem z pronájmu prostor, budou z tohoto příjmu nadále hradit služby s nájmem související.

VARIANTA č. 3

 

Zruší se přerozdělování finančních prostředků za parlamentní a krajské volby a finančních prostředků za nájem poslaneckých kanceláří. V rámci centralizace hospodaření se soustředí veškeré ekonomické, účetní a hospodářské činnosti a finanční prostředky KSČM do jednoho místa, tj. na ÚV KSČM.

 

Vycházíme  z toho,   že   všechny   organizační   jednotky   hospodaří   se  společným majetkem KSČM, je proto nutné z tohoto majetku zabezpečit v rámci solidarity činnost všech organizačních jednotek bez rozdílu.

 

Základní organizace KSČM

 

řídí se schválenými Zásadami hospodaření ZO KSČM,

základní organizace vybírá členské příspěvky, které odvádí v plné výši OV KSČM, jiné příjmy nemá,

OV KSČM zpětně hradí základní organizaci náklady do výše schválené okresní konferencí,

základní organizace nevedou pokladní knihu ani bankovní účet.

Okresní výbor KSČM

finanční prostředky vede na bankovním účtu a v pokladně OV s dosud schváleným maximálním limitem 20.000,- Kč,

hospodaří pouze s příjmem za členské příspěvky, popř. z akcí se vstupným, z příjmu za ČP si hradí provozní náklady tzn. např. nákup kancelářských potřeb, PHM, dálniční známky, kolky, poštovné, tisk, květiny a věnce při pokládání při významných výročích, náklady vztahující se k reprezentaci (květiny, věcné dary při ŽJ, občerstvení), cestovné, drobné opravy movitého majetku vč. služebních vozidel, PC a kopírek, inzerci, odvoz odpadu, vodné a stočné, okresní akce jako MDŽ,1. máj),

při pořádání společenských, kulturních, sportovních akcí musí mít zabezpečeno dostatečné finanční krytí akce, případný příjem z akce zůstává v pokladně OV,

všechny ostatní náklady a to vč. mzdových nákladů  hradí ÚV.

 

Krajský výbor KSČM:

 

Krajské výbory budou koordinovat činnost okresních výborů a budou pracovat bez finančních prostředků.

 

Ústřední výbor KSČM

 

veškeré finanční prostředky (kromě pokladen OV) budou uloženy na centrálních účtech dle schváleného rozdělení, k jakému účelu finanční prostředky budou sloužit (provozní účet, volební účet, fond oprav apod.),

na ÚV KSČM soustředit příspěvky za mandáty poslanců PS a Senátu PČR, za mandáty členů krajských zastupitelstev a příjem za pronájmy poslaneckých kanceláří,

přijaté finanční dary od poslanců a zastupitelů přijímat na TÚ a z těchto finančních prostředků  hradit pouze volební kampaně.

 

Za celou KSČM bude hradit:

 

mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění,

dodavatelské faktury,

daně,

veškeré náklady týkající se volebních kampaní,

krajské a republikové akce dle stanoveného rozpočtu a finančního krytí.

 

Dále bude zajišťovat:

 

evidenci nájemců a nájemních smluv ve všech budovách KSČM,

fakturaci.

 

 

Na základě doporučení účetní auditorky vyplývající z Výroční finanční zprávy KSČM za rok 2018 je nutné realizovat tato opatření:

 

snížit počet účtů KSČM u peněžních ústavů a soustředit je pod jednu banku (popř. jeden centrální účet s podúčty organizačních jednotek),

snížit počet účtujících účetních středisek KSČM,

zvýšit vnitřní kontrolu s nakládání s finančními prostředky KSČM na všech úrovních organizační struktury KSČM,

přijmout novou Hospodářskou směrnici KSČM a s ní upravit veškeré vnitřní předpisy KSČM na ní navazující.

Tato doporučení účetní auditorky musí být podrobně zapracována do kterékoliv přijaté varianty.

 

Závěr

 

Centralizace ekonomiky KSČM je do budoucna nezbytným krokem pro zachování ekonomické stability. Analýza příjmové a výdajové části, obsažená v tomto materiálu, musí být doplněna o systémová opatření zejména vyplývající z analýzy systému ekonomické správy,  revize   účetních   standardů,   oběhu   dokladů,   kontroly   způsobů   nakládání   s peněžními prostředky. Mzdová optimalizace musí vycházet z potřeb v systému řízení a organizační struktury KSČM. Takto připravený materiál předložit k celostranické diskusi.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena