OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce: 

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Usnesení IX. sjezdu KSČM

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

Znojmo KSČMOkresní výbor KSČM Znojmo

Okresní výbor KSČM Znojmo

Alternativní program Komunistické strany Čech a Moravy 2

(21.9.2019)

V souladu s usnesením celostranické konference KSČM v červnu letošního roku, předkládá skupina složená z téměř osmdesáti komunistů ze všech krajů, kteří se na návrzích, připomínkách i projednávání podíleli „Alternativní programový komplex“. Ten obsahuje Program strany rozdělený do pěti vzájemně propojených částí. Toto dělení vyplynulo z potřeby nezahltit výroční členské schůze mnohastránkovými dokumenty a také z rozdělení zodpovědnosti na příslušné volené orgány – okresní a krajské konference a ústřední výbor.  Program nezachycuje a ani nemůže podchytit všechny předložené náměty a dává prostor výročním schůzím a konferencím k projednání i dalších již dříve předkládaných materiálů (Stanovy; řízení strany; ekonomika a hospodaření strany a další). Tvůrci návrhu zvažují pro potřeby volených orgánů a delegátů sjezdu dopracovat Alternativní program o další detaily a vysvětlující metodickou „kuchařku“. Celý návrh je chápán jako vnitrostranický a pracovní dokument, jehož všechny části jsou dány jak k diskuzi, tak k postupnému dopracování pro předložení XI. sjezdu KSČM v roce 2020.  (Kontaktními osobami jednajícími za předkladatele jsou Václav Čermák „cermvac@gmail.com“ a Robert Kvacskai „kvacskai@seznam.cz“) 
 
I. Programový manifest komunistické strany (Úvodem – Programový Manifest komunistické strany je jednou z částí komplexního programového přístupu. Obecně zahrnuje ideje a cíle. Nenahrazuje absenci analýzy historie strany. Měl by dát členské základně i občanské veřejnosti odpověď na otázku, o co v současnosti usilujeme a kam směřujeme. V obecné poloze by měl orientovat členskou základnu i funkcionářský aktiv na dlouhodobější období. Skupina předkladatelů navrhuje ke stěžejním bodům programu vytvořit vnitrostranickou vysvětlující argumentační metodickou „kuchařku“. Bez propojení systému práce strany na další části předloženého Komplexního programového přístupu, ztrácí jednotlivé části vypovídající schopnost. Programový manifest doporučujeme předložit jako alternativní program strany na jednání VČS ZO KSČM, OK, KK a po zapracování podnětných připomínek i na jednání XI. sjezdu KSČM.)
Programový manifest komunistické strany Komunistická strana Čech a Moravy usiluje o mírový život a spravedlivý svět rovnoprávných lidí. Ve své činnosti vychází z vědeckých poznatků o přírodě, ekonomice i společnosti a vědeckého světového názoru založeného na dialekticko-materialistické analýze vykořisťovatelské podstaty kapitalismu. Podstatnou část hodnot vytvořených námezdní prací, si přivlastňují majitelé obchodních společností, závodů, továren, půdy, technologií a technologických zařízení, ústavů a dalších statků, zejména pak velcí vlastníci, představitelé velkokapitálu, monopolů, finanční oligarchie. Kapitalismus se dostal na hranu limitních výnosů a prokazuje všechny znaky společenskoekonomického stavu před počínajícím kolapsem, který je chápán jako finální fáze krize. Kapitalismus je slepá ulička. Již dávno neplní úlohu nositele pokroku. Přivedl civilizaci na okraj záhuby. Všeobecná krize kapitalismu nabývá forem krize politické, sociální, ekonomické
2  
i ekologické. Lze se obávat nejhoršího. Odvrátit katastrofu v rámci kapitalismu je možné jen cílevědomou aktivitou vykořisťovaných a utlačovaných vrstev společnosti. Je na místě uvažovat o záchraně civilizace, cestou odstranění kapitalismu a jeho překonání vyšší společensko-ekonomickou formací. Komunismus není utopie, pokud tím myslíme společensko-ekonomickou formaci, tvořenou tvůrci materiálních a duchovních hodnot a odstraňující jako nepotřebný a škodlivý systém, založený na vykořisťování člověka člověkem. Ani socialismus se neobejde bez společenské výroby a konkrétních výrobců, které kapitalismus zrodil. Avšak osvobodí se, zbaví-li se neproduktivních, parazitujících a zločinných vykořisťovatelů přivádějících lidstvo na okraj zkázy. Po více než třiceti letech se znovu potvrdilo, že kapitalismus neřeší základní životně důležité potřeby společnosti včetně politických práv, práva na důstojný život, na práci, na náležitou odměnu za ni, bydlení, dostatečnou a zdravou výživu, zdravotní péči, vzdělání, národní kulturu a rozvoj osobnosti. Základních potřeb pro důstojný život na úrovni doby se většině lidí ve světě nedostává. Jejich práva jsou potlačována a omezována. Současnou krizi kapitalismu hodnotíme jako nepřekonatelnou v rámci daného systému. Přitom současná úroveň poznání světa, moderní technologie i uvědomění nejpokrokovějších vrstev společnosti umožňují nastolit systém ekonomicky, sociálně i politicky spravedlivější. Řešením současné krize kapitalismu je budování nové společnosti, pro jejíž uskutečnění nazrávají objektivní podmínky. Odstranění kapitalismu a nastolení socialistického vývoje však není procesem automatickým. K jeho uskutečnění je třeba vůle a cíleného působení většiny lidu. Proto komunisté usilují o společnost moderní, progresivně se vyvíjející, bez vykořisťování člověka člověkem, bez nezaměstnanosti, krizí, třídních konfliktů a válek. Nejdůležitějším pro život zůstává zachování míru. Komunisté nezapomínají nezměrných lidských obětí především slovanských národů a materiálních škod způsobených kapitalismem v první i druhé světové válce. Nedílnou součástí antiimperialistického boje je tak boj za světový mír, proti veškerým agresivním projevům imperiální politiky. Proto je nutné minimalizovat vojenské výdaje a zlikvidovat všechny zbraně hromadného ničení. Neshody mezi státy a národy řešit jednáním. Hlavním cílem komunistického hnutí je socialismus a posléze komunismus. Tedy společenské uspořádání založené na všelidovém, kolektivním, celospolečenském vlastnictví výrobních prostředků. Komunistická strana programově hájí a vyjadřuje objektivní zájmy všech námezdně pracujících, vytvářejících svou prací materiální hodnoty a duchovní bohatství společnosti. Usiluje o zrušení nespravedlivých vlastnických vztahů k výrobním prostředkům a jejich nahrazení novými - všelidovými, družstevními, zaměstnaneckými vztahy zabezpečujícími sociálně ekonomický rozvoj společnosti, růst životní a kulturní úrovně všeho lidu v souladu s potřebami a požadavky doby. Nastolení takového systému není utopií. Společnost, životní prostředí i přírodní zdroje potvrzují, že přechod k socialismu je nejen možný, ale přímo nutný. Komunistická strana Čech a Moravy, čerpající z učení klasiků Marxe, Engelse, Lenina a jejich následovníků si uvědomuje, že „vylepšováním“ kapitalismu, krátkodobým, podbízivým či nahodilým změkčováním jeho projevů vůči nejchudším částem obyvatelstva, cesta ke spravedlivější společnosti nevede. Komunistická strana se tak spolu s uvědomělou částí společnosti podílí na tvorbě revolučních podmínek nutných k systémovým změnám. K naplnění tohoto historického poslání, využívá objektivních výsledků hodnocení minulosti.  Komunisté vedou každodenní zápas za potřeby a zájmy pracujících, seniorů, mladých rodin s dětmi a dalších potřebných skupin. Usilují o zlepšení jejich životní úrovně. Bojují proti nezaměstnanosti, drahotě, chudobě, bezdomovectví a dalším podobným negativním jevům. Objasňují skutečnost, že války, bombardování, fašismus, nezaměstnanost, korupce, rasismus,
3
chudoba, bezdomovectví a mnohé další jevy jsou zákonité produkty kapitalistických společensko-ekonomických vztahů a jsou jejich neoddělitelnou součástí. Nelidské životní podmínky, asociální jevy a permanentní nebezpečí válek lze vymýtit ze života lidstva jedině odstraněním kapitalismu a vybudováním kvalitativně nového společenského řádu - socialismu. K vítězství nad vládou kapitálu je třeba revoluční přeměny společnosti i všech jeho mocenských složek, vládních a řídících struktur. Vítězství socialismu prostřednictvím parlamentních voleb je možné, ale jen s podporou organizovaného uvědomělého lidového protikapitalistického boje. Překonání soudobého, pseudodemokratického, protilidového režimu - diktatury nadnárodních monopolů i domácího velkokapitálu, proběhne formou většinového rozhodnutí lidu o přijetí zákonů směřujících k socialismu. A to v situaci, kdy většina lidu bude nejen objektivně nucena, ale bude také sama chtít - pod vlivem dopadu sociální bezohlednosti kapitalismu - zásadně změnit společenskoekonomické uspořádání v zemi vybudované na bázi ekonomické i politické moci pracujících. Docílit revolučních přeměn vedoucích k budování socialismu není možné bez avantgardní role strany komunistického typu. Během získávání lidové podpory bude komunistická strana usilovat o vytvoření jednotné antiimperiální fronty, která jediná bude schopna prosadit změnu výrobních vztahů a s nimi postupně i celý společensko-ekonomický systém. Politická moc v zemi přejde do rukou pracujících jedině s podporou všech protikapitalisticky smýšlejících sil. To se neobejde bez práce mezi lidmi, při dodržování demokratických principů, podpoře přímé demokracie a respektování prokazatelné vůle většiny občanů. Jen pravdivá, příkladná, moderní, čestná, přitažlivá a silná komunistická strana, pracující na vědeckých základech a podporovaná většinou národa, může docílit výše uvedených programových cílů - beztřídní společnosti. Pravdivými argumenty chce vykořisťované připravit na novou socialistickou revoluci - základní předpoklad společenských změn. Obsahem těchto kvalitativních změn ve společnosti pravděpodobně bude nastolení „diktatury pracujících, kteří vytvářejí společensky potřebné hodnoty“ – tedy demokracie rozšířené na většinu společnosti. Socialismus, jako politický systém, považují komunisté za nejlepší prostředek k obnově a zachování státní suverenity, ochraně národních zájmů a sociálních jistot občanů. Společně s politickými a ekonomickými změnami nastane humanizace kultury jako ideový základ nadstavbových změn ve společnosti, jejímž konečným cílem nemůže být nic menšího než změna ve způsobu života a myšlení lidí a uvědomělé vypořádání se s minulostí. To zároveň předpokládá řadu změn. Ovládání informačních toků bude podléhat veřejné kontrole. Skutečná svoboda informací a úplné právo na soukromí musí být zaručeny ústavou státu stejně jako základní práva občanů. Cestu k socialistické společnosti chápeme jako důslednou obhajobu důstojnosti člověka, jeho základních práv a svobod v jejich nejširším pojetí. Smyslem je tvorba a udržování konkrétních užitných hodnot a statků uspokojujících základní přirozené lidské potřeby při zachování rovnováhy přírodních zdrojů. To předpokládá také změny na venkově v duchu navázání na pozitivní poznatky družstevnictví z období socialismu. Jejich rozvinutím je možné zahájit boj za opětnou potravinovou soběstačnost země. V souvislosti s tak zvanou čtvrtou průmyslovou revolucí se jasně ukazuje, že výsledky vědy a duševní práce nesmí být majetkem vyvolených elit a kapitálu. Moderní technologie jsou a budou vždy výsledkem činnosti miliónů lidí, jejichž jednotlivé úspěchy a přínos nelze navzájem oddělit. Pramení ze společné moudrosti věků a čerpají z dědictví nesčetných pokolení. Duševní vlastnictví tak vnímáme jako principiálně společné a svobodně sdílené. Ke změnám dojde i v mezinárodních vztazích. Princip proletářského internacionalismu zůstává nezbytnou podmínkou budování socialistické společnosti, stejně jako vlastenectví a rozvíjení národů s jejich nezaměnitelnou kulturní tradicí, historií a originalitou. Identita
4
moderního národa tak, jak se rozvinula v posledních staletích, zůstává základem budování státní suverenity. Společně sdílené hodnoty, historie i národní paměť jsou jedinečným a nenahraditelným předpokladem existence každé společnosti. Cílem komunistů je ochrana a rozvoj tohoto dědictví při respektování jiných národů s odlišnými kulturními tradicemi. Budovat protiimperiální frontu v jedné zemi však nestačí. K systémovým změnám je nutná spolupráce a koordinace všech antikapitalistických sil ve světě postavená na třídních principech Nové komunistické internacionály. Hodnoty solidarity a kvality života jsou klíčem k upevnění lidské důstojnosti a humánní společnosti. Oproti kapitalistické konzumní společnosti, jejímž cílem je bezohledný zisk, vidíme cestu v rovnováze lidstva a přírody ve společnosti, kde je nejvyšší hodnotou člověk.  Komunisté hájí důstojnost člověka a chrání zájmy celé společnosti cestou otevřené politiky tvořené s lidmi. Zavrhují třídní „morálku“ vykořisťovatelů. Proti sobeckým názorům a mravům starého světa staví morálku, která vyjadřuje zájmy a ideály většiny pracujících. Morální kodex komunisty obsahuje především lásku k vlasti; svědomitou a uvědomělou práci pro společnost, poctivost, pravdivost a skromnost ve veřejném i osobním životě, vzájemnou úctu, nesmiřitelnost k nespravedlnosti, příživnictví, nepoctivosti, kariérismu i nesmiřitelnost k nepřátelům míru a svobody národů. Všichni lidé si jsou v povinnostech i právech rovni. Lepší, humánnější a spravedlivější svět, postavený na principech beztřídní společnosti, bez válek a násilí, budovaný ve prospěch našich dětí, vnoučat i všech budoucích generací - je možný. Komunisté to nejednou dokázali a s pomocí pracujících, vzdělaných a slušných lidí to dokáží i v budoucnu. 

II. Krátkodobý program strany (Úvodem. Při přípravě Programu strany se průběžně předkládaly i konkrétní politické návrhy, které do dlouhodobého programu nebyly úmyslně zařazeny. Protože vyžadují konkrétní politické řešení, nejsou uvedeny ani v návrhu „Volebního programu“, ale samostatně. Po projednání, úpravách, seřazení a odsouhlasení - navrhujeme předložit okresním a krajským konferencím KSČM a po jejich připomínkách ÚV KSČM k projednání v odborném zázemí a předložení sjezdu. Konkrétní úkoly Krátkodobého programu jsou myšleny jako podklad k politické práci strany na všech stupních v rozsahu dvou i více sjezdů KSČM. Pracovní konference navrhuje, aby vedení strany bylo voleno právě podle schopností splnit (na sjezdu schválené) konkrétní body Krátkodobého programu. Ten, kdo nechce bojovat za splnění schválených programů strany včetně těch krátkodobých, nemá ve vedoucích funkcích - od okresních výborů po vedení strany – co dělat. Pracovní konference si je vědoma rozdílnosti v náročnosti plnění jednotlivých navrhovaných úkolů. Nejsou seskládány podle předem daného klíče, ale spíše podobnosti předpokládaných výsledků. Je jen na politické vůli sjezdů a Ústředního výboru KSČM, kdy a které úkoly se budou plnit.) 
 Krátkodobý program strany - Zajistit, aby všechno nerostné bohatství včetně zdrojů vody na našem území patřilo všemu lidu a bylo obhospodařováno státem. - Postupně vykoupit všechny vodu zpracovávající, čistící a kultivující podniky (zařízení) s výjimkou těch, které jsou ve vlastnictví českých obcí. - Vyjmout ze soukromého vlastnictví všechny kulturní památky, do kterých stát investuje finanční prostředky z daní daňových poplatníků. - Iniciovat (finanční, materiální a další) odluku státu od všech soukromých i církevních škol.

- Vrátit pod hospodářství státu všechny lesy, které nejsou na soukromém pozemku anebo nejsou řádně obhospodařovány.  - Zajistit cenovou regulaci (rovnost) na celém území státu u všech komodit využívaných státem i většinou obyvatel (voda, elektřina, plyn, topné uhlí, topné dřevo, léky…). - Postupně převzít (znárodnit, vykoupit) klíčová odvětví národního hospodářství do rukou státu. - Sjednotit všechny zdravotní pojišťovny v jednu (státní). - Všechny starší i nově utvářené služby dotýkající se všech (většiny) obyvatel od narození do smrti budovat jako státní. - Důchodovou jistotu současných i budoucích generací seniorů řešit progresivním daňovým systémem s využitím diferencovaných a progresivních daní z příjmů (včetně příjmové daně „milionářské“). - Minimální důchod při odpracování zákonné doby (např. 30 resp. 35 let) stanovit na 50 procent průměrné mzdy ve společnosti. - Minimální mzdu stanovit zákonem na 60 procent z průměrné mzdy ve společnosti, - Prosadit uzákonění zajištění „startovacích“ nájemních bytů pro každou mladou (začínající) rodinu v regionu (okres, kraj). - Podpořit povolování zaměstnávání cizinců z kulturně civilizovaných oblastí za předem jasně stanovených sociálních a kulturních podmínek. - Zrušit všechny sociální příspěvky a dávky dospělým lidem (bez rozdílu rasy, pohlaví, národnosti…), kteří mohou, ale nechtějí pracovat. - Rehabilitovat základní funkce státu. Podporovat vládu a ministerstva složená ze skutečných odborníků. - Iniciovat vznik České státní komerční banky pro potřeby všech obyvatel bezpečně kryté národním majetkem. - Všechny daně vyplývající z činností na našem území platit u nás. - V mezinárodní politice trvat na principu rovnosti, mezinárodní solidarity a nevměšování se do vnitřních záležitostí. - Zkvalitnit vzdělávání nastupujících generací jednotným školským systémem, školními normami a osnovami postavenými na objektivitě a pravdivém poznání, schválenými odbornou veřejností. - Vytvořit podmínky a pravidla pro rozvoj učňovského školství s možností moderní výchovy a vzdělání řemeslných profesí zakončených mistrovskou zkouškou (resp. odbornou maturitou). - Věnovat se rozvoji venkova v duchu pozitivních poznatků a výsledků družstevního hospodářství z období první etapy budování socialismu. - Zajistit postupnými kroky obnovení moderního, funkčního a ekologického zemědělství se snahou o opětovnou potravinovou soběstačnost a nezávislost. - Prosadit svobodnou volbu určení (státu, církvím, do sportu a tělovýchovy mládeže, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, vědě, důsledkům průmyslové revoluce 04, atpod.) části daní (např. 5 %; 10 %) všech daňových poplatníků. - Úpravou Ústavy ČR Zrušit Senát Parlamentu České republiky. - Nepřipustit zrušení (abolici) takzvaných Benešových dekretů s následným navrácením majetku pohrobkům rozbíječů naší vlasti. - Podpořit (iniciovat) splacení reparací Německem a plnění všech smluvních ujednání na Postupimské konferenci 1945. - Volat k osobní odpovědnosti viníky likvidace české ekonomiky a rozkradení národního bohatství. 
6  
- Provést kontrolu a případnou zákonnou nápravu (trestní zodpovědnost, exekuční výkon, zabavení, znárodnění apod.) podvodů velké privatizace, včetně jejich nepromlčitelnosti. - Obnoveným zákonem definovat lichvu a přísně stíhat lichváře. - Zrušit komerční exekutory, kteří mají podíl z exekuce, kterou provedou.  - Obnovit plnou zaměstnanost vězňů a zajistit ekonomickou soběstačnost vězeňských zařízení. - Stanovit podmínky a vytvořit základy pro vznik, fungování a spolupráci Jednotné fronty vlasteneckých sil (organizací, stran, hnutí). - Iniciovat a podpořit vytvoření Nové komunistické internacionály. 
  III.

Volební program,  Heslo dne (Úvodem. Návrh po projednání, úpravách a odsouhlasení předložit okresním a krajským konferencím KSČM a ÚV KSČM. Komunisté vycházejí z toho, že bez odstranění kapitalistického vlastnictví výrobních prostředků není možný společenský konsensus, neboť zájmy a cíle vlastníků a vykořisťovaných nevlastníků výrobních prostředků jsou objektivně nesmiřitelné. Z toho vyplývá nutnost zespolečenštění rozhodujících výrobních kapacit, všech přírodních zdrojů, dopravní a komunikační infrastruktury, médií, bank a jiných finančních institucí (fondů, pojišťoven apod.), které se stanou hlavním zdrojem financování ekonomického, společenského a kulturního rozvoje země, uspokojování lidových potřeb a zvyšování životní úrovně lidu. Většinou to jsou politické úkoly a cíle, ale mohou se v různých obměnách objevovat přímo či v náznacích i v našich volebních programech podle stupně zastupitelské úrovně.)   Volební program a Heslo dne Zásadními a bezpodmínečně nutnými změnami, které zkvalitní život lidí a umožní přechod k socialismu, je odebrání politické i ekonomické moci u nás vládnoucí buržoazii. Proto bude komunistická strana svou činností vytvářet podmínky pro změnu společenského systému. Bude podporovat radikalizaci mas vůči kapitalismu. Pomůže vytvářet nutný předpoklad pro vznik objektivních podmínek - revoluční situace, pro změnu a nastolení nového, socialistického společenského řádu v naší vlasti. Ve volebních programech se podle druhu voleb bude kloubit rozumný populismus s programovou přímostí a racionální objektivitou. Přestaňme se hrbit a udržovat kapitalismus v chátrání. Začněme věřit svým ideálům. Na naší straně je pravda. K tomu je mimo jiné třeba v našich volebních programech zvážit rozumný výběr požadavků. Například: - Navrátit lidu výrobní prostředky, zdravotní, kulturní, sportovní a další zařízení i přírodní zdroje, které byly po listopadu 1989 lidu neoprávněně odejmuty, zprivatizovány či rozkradeny. - Povolat k trestní odpovědnosti všechny, kteří zapříčinili ekonomický, společenský a morální úpadek země, neoprávněně se obohatili na úkor skutečných tvůrců materiálních a duchovních hodnot a vytvářeli podmínky pro zcizování výsledků práce lidu domácími a zahraničními subjekty. - Prosadit zákon o obecném referendu. Využívat principy přímé demokracie, zejména prostřednictvím institutu všelidového referenda občanů k důležitým celospolečenským i regionálním problémům a otázkám. - Zapojit pracující, vytvářející celospolečensky nezbytné hodnoty, jejich organizace a odbory, do řízení a kontroly společenského sektoru hospodářství, obchodu, podniků služeb
7
(i finančních), veřejné správy, včetně větších a významných provozů, jež nebudou ve vlastnictví státu. - Preferovat celospolečenské státní, družstevní a komunální vlastnictví výrobních prostředků před soukromým. - Uzákonit povinnost (ve smyslu tvorby společenských hodnot) pracovat. Nikdo (s výjimkou nezletilých, matek nebo otců starajících se o děti, občanů staré nebo nemohoucí členy rodiny, hendikepovaní občané a důchodci) nesmí žít na úkor výsledků práce druhých. - Uzákonit povinnost prokázat legální zdroj příjmů a nabytí majetku. - Upravit zákonem trestné činy lichvy a příživnictví. Libovolný parazitismus na výsledcích práce druhých, nesmí být ze zákona umožněn. - Dbát na zabezpečení všech lidských práv, vyplývajících z příslušných vnitrostátních a mezinárodních dokumentů, zejména práva na práci a spravedlivou odměnu za ni, právo na zasloužený a důstojný život ve stáří (důchodcům), ale i právo na bydlení, bezplatnou zdravotní péči, vzdělání, právo svobodného pohybu a vycestování do jiných zemí, právo na svobodu projevu a shromažďování, právo politického přesvědčení a mírumilovného náboženského vyznání a jejich realizace. - Podporovat všestranný kulturní rozvoj lidu zejména cestou aktivní státní podpory kulturních aktivit kolektivů a jednotlivců působících profesionálně i amatérsky v kulturní oblasti. Zajistit finanční dostupnost kulturních hodnot pro všechny občany. - Zabezpečit všem občanům svobodný přístup k informacím. - Zpřístupnit výsledky vědeckého výzkumu všem členům společnosti. - Šetrně a hospodárně zacházet s přírodními zdroji, preferovat obnovitelné zdroje energie, ekologické zemědělství.  - Podílet se na zajištění bezpečnosti osob a jejich majetku všestranným zkvalitňováním práce příslušných orgánů státní moci a státní správy a dobrovolnou účastí lidu na boji proti kriminalitě všeho druhu. - Nepřipustit ilegální imigraci narušující civilizaci, bezpečnost, kulturu a vyvolávající obavy z terorismu. - Ukončit dotace neziskovým organizacím, zneužívajícím svého postavení k dosažení protistátních politických cílů. - Navrhnout ekonomická pravidla a opatření bránící předpokladu vzniku exekucí devastujících osoby a jejich rodiny. - Podpořit rozvoj pohybové kultury především mezi dětmi a mládeží formou tělesné výchovy, která tvoří společně se sportem, turistikou, pohybovou rekreací, fyzioterapií a rehabilitací, základní složku tělesné kultury člověka. Budeme podporovat takové návrhy, které přispějí k větší odpovědnosti státu za zajištění přístupu ke sportu, tělovýchově a rekreačním pohybovým aktivitám všem bez rozdílu, jako prostředku k větší humanizaci společnosti. - Rozvíjet přátelské vztahy s občany, pokrokovými organizacemi i celými státy, které usilují o sociálně spravedlivé uspořádání společnosti na principu zachování státní suverenity a vzájemně výhodné spolupráce mezi národy ve světě míru a společenského pokroku.  - Vypovědět všechny mezinárodní smlouvy a závazky, které omezují suverenitu naší země a právo na ochranu českými soudy. - Nepřipustit zrušení tzv. Benešových dekretů a zpochybňování legálnosti odsunu Němců na základě Postupimské dohody. - Vystoupit z Evropské unie a Severoatlantického paktu, jakož i z organizací vzniklých na podporu kapitalismu v ekonomicky silných zemích. - Okamžité stažení všech českých vojenských jednotek, které se účastní vojenských intervencí i tak zvaných misí v rámci Severoatlantického paktu a jiných organizací mezinárodního kapitálu.

 - Nepřipustit rozmístění cizích vojenských jednotek a zařízení na území České republiky bez referenda a souhlasu nadpoloviční většiny všech registrovaných voličů. - Usilovat o zrušení Severoatlantické aliance, jako reprezentanta imperiálních snah a relikvii studené války, jež slouží zájmům mezinárodního kapitálu. - Usilovat o rozpuštění všech mezinárodních vojenských paktů a jejich nahrazení systémy kolektivní bezpečnosti, založenými na mnohostranných mezinárodních smlouvách. - Posílit vliv Organizace spojených národů na mezinárodním dění v zájmu zachování světového míru, jako základní podmínky života na zemi. - Bojovat za udržení světového míru ve spolupráci se stejně zaměřenými organizacemi doma i v zahraničí. - V otázce bezpečnosti je prioritou zajištění suverenity a územní celistvosti státu. Tomu je nutné přizpůsobit organizační strukturu založenou na profesionální armádě, výcviku záloh a civilní obraně. - Stanovit předem demokratické podmínky, za kterých budou výsledky všelidového, regionálního či místního referenda (např. nikoliv prostá většina, ale většina zapsaných voličů; musí být stanovena dolní hranice účasti voličů pro jejich platnost apod.) pro příslušné výkonné orgány závazná a právně vymahatelná. - Prosadit pro Ústavou stanovené volby, kde se rozhoduje přímo či nepřímo o všech členech společnosti i budoucích dosud nenarozených generací (Evropský parlament, Poslanecká sněmovna, Senát, přímá volba prezidenta a starostů) povinnou účast s následnou sankční složkou při neomluvené (nemoc, zahraničí, vězení) neúčasti. - Zrušení takzvaného Lustračního zákona. - Zrušení zákona č. 198 z roku 1993 o protiprávnosti komunistického režimu. - Uzákonění okamžité odluky církví od státu, bez dalších náhrad, s předpokladem odejmutí nefunkčního, neobhospodařovaného majetku. Okamžité zneplatnění a odmítnutí všech uskutečněných církevních restitucí a jejich soudní přehodnocení v souladu s historickou pravdou o majetcích církví po roce 1948 (1945). 
 Navrhovaná hesla dne: Revoluce je dcerou vzdělanosti a pokrokových idejí! Komunisté nemají co ztratit, jen svou tvář! Je to věc nás všech, oč tu běží! Neptej se, co může strana udělat pro Tebe, ale řekni, co Ty uděláš pro stranu! Revoluce je hybnou silou pokroku a východiskem k nastolení lepších zítřků lidstva! Komunisté za spravedlivé mzdy! Komunisté za kolektivní smlouvy a práva odborů a pracovních kolektivů! Jsme pro kvalitní a dostupné bydlení pro všechny! Ano družstevní a neziskové bytové výstavbě! Jsme pro kvalitní a dostupné potraviny! Více demokracie poskytne jen socialismus! 
 
 V. Program Nové komunistické internacionály (Úvodem. Při projednávání návrhů na Program KSČM, narážely pracovní skupiny pravidelně na spojitost našeho programu i na spolupráci v rámci celého komunistického a dělnického hnutí. Jako jeden ze závěrů Komplexního programového přístupu KSČM navrhují respondenti Ústřednímu výboru KSČM projednat vztah naší strany k internacionální spolupráci s ostatními komunistickými a dělnickými stranami a jeho konstituování do mezinárodních úmluv

 a stanovisko po připomínkách z odborného zázemí, předložit k projednání a diskusi XI. sjezdu KSČM. Poslední pracovní skupina shrnula některé návrhy do níže uvedeného materiálu. Materiál by bylo samozřejmě možné i dát do nižších článků. Pracovní skupina ale předpokládá, že když obdrží takovýto podklad členové ústředního výboru, mohou s ním rozumně pracovat i na okresních a krajských konferencích. Napomoci tomuto záměru mohou i delegace komunistických a dělnických stran, které se budou účastnit podzimní 46. pražské teoreticko- politické konference.) 
 Program Nové komunistické internacionály Od vzniku komunistického hnutí se společný a koordinovaný postup dělnických a komunistických stran jevil jako nezbytnost. Potvrdil to Marx ustavením První internacionály, Engels založením Druhé internacionály i Lenin po vítězné říjnové revoluci iniciací a konstituováním Třetí Komunistické internacionály. Důvodných potřeb k tomuto kroku bylo hned několik. Ty základní zůstávají v platnosti dodnes. Jsou to, stručně řečeno, především – nutnost jednotného postupu ke svržení kapitalismu; zabránění nespravedlivým (z kapitalistických krizí vyplývajícím) válkám; podpora a obrana zemí budujících socialismus; upevňování proletářského internacionalismu a solidarity pracujících; jednotný přístup k učení marxismu-leninismu a vědeckému přístupu v rozvoji věd o společenském vývoji lidstva; potlačení (likvidaci) revizionistických a oportunistických přístupů uvnitř komunistických a dělnických stran a hnutí; hledání a získávání spojenců (především rolníků a pokrokové inteligence) v boji proti vykořisťování člověka člověkem; podpora vlastenectví a internacionalismu jako dvou spojených nádob a neúprosný boj proti nacionalismu a šovinismu; obětavá práce v dělnických, odborových a vlasteneckých organizacích a mnohé další. V současné době existuje řada různých tzv. „internacionál“ sdružujících charakterem a zaměřením podobné organizace - např. Dvouapůltá; Socialistická dělnická; Trockistická; internacionála – revolučních socialistů (REVO); Socialistická; Černá internacionála – fašistická; Zelená; ekosocialistická; Liberální; Anarchistických federací; Pirátská internacionála a další. Žádná z nich není namířena třídně proti kapitalismu, spíše naopak. Pokusů o uvědomělou spolupráci komunistických a dělnických stran od pádu socialistické soustavy bylo několik. Dva systémově ucelené a světově nejvýznamnější Pchjongjangská deklarace (20. dubna 1992 – Kim Ir-sen) a Bruselská deklarace (3. května 1995 - Ludo Martens) však nenašly pokračovatele a bohužel ani moc zastánců u nás. V poslední době se občas setkají představitele „komunistických“ stran, ale nedochází ani ke sjednocování přístupů v boji s kapitalismem, ani ke vzdělávacímu oplodnění či náznaku konstituování Nové komunistické internacionály.  Proto navrhujeme: 1. Rozhodnout demokraticky na sjezdu KSČM o nutnosti mezinárodní spolupráce a tedy ustavení (či neustavení) „Nové komunistické internacionály“. 2. Předložit mezinárodnímu komunistickému a dělnickému hnutí celého světa český návrh organizačního ustanovení takového orgánu (Organizační řád; Jednací řád; Hospodářský řád; Nový komunistický manifest; Nových „x“ podmínek pro vstup; Návrh složení exekutivy; Návrh klíče pro stanovení pléna NKI; Určení jednacích jazyků na plénech a v korespondenci; založení mezinárodní internetové televizní stanice, knihovny atd.)  3. Navrhnout základní atributy (minimální demokratickou ústavu), tvořící bezpodmínečné podmínky ke vstupu do „Nové komunistické internacionály“, vycházeje při tom ze zkušeností jak leninské třetí Komunistické internacionály, tak i závěrů mezinárodních konferencí uskutečněných po zániku socialistické soustavy.
10
4. Založit světovou elektronickou knihovnu všech marxisticko-leninských děl vědeckého komunismu a postupné jejich překlady do jednacích řečí. 5. Ustavit vzdělávací centrum Boje s antikomunismem a základů marxismu-leninismu s jeho korespondenčními fakultami. 6. Předložit návrh na ustanovení pracovní přípravné ústřední centrály (např. v Praze, Moskvě, Pekingu, Havaně...?) a ustavujícího pracovního předsednictva. 
 
V. Program zachování komunistické strany (Úvodem. Žádný z dílčích programů sebelépe projednaný k ničemu nebude bez členské základny a organizační struktury strany. Politická práce se v posledních letech scvrkla jen na jednotlivce, členská základna zestárla a mladá krev nepřichází. Jen skutečně myšlený, pravdivý program s nádechem revolučnosti, otevřenosti, bojovnosti a přitažlivosti může přilákat nové sympatizanty, voliče a nakonec i členy a funkcionáře komunistické strany. Je hodně co třeba udělat, aby tomu tak mohlo být, ale bez jasné programové činnosti a organizační struktury se nic nezmění a současná strana vejde v zapomnění. Tomu autoři Komplexního programového dokumentu chtějí zabránit. Také proto věnovali pozornost i samotné straně a snaze o její zachování. Program zachování komunistické strany by měl být doplněn o poznatky a připomínky podobného charakteru vzešlých z VČS a konferencí a v určité fázi projednán ÚV KSČM a předložen sjezdu. Takové je doporučení pracovní skupiny.)
 
Program zachování komunistické strany Za komunistický charakter KSČM My, komunisté, hlásící se k marxismu-leninismu, bojujeme od vzniku KSČM o návrat strany ke kořenům marxistického učení, bez něhož žádná komunistická strana nemůže existovat. Usilujeme o návrat k teorii, která poprvé přeměnila socialismus z utopie ve vědu. A přitom se nebojíme o její aktualizaci v souvislosti s novými vědeckými poznatky a historickými zkušenostmi. Strana, poučená z minulého vývoje a analyzující současný stav ekonomicko-politického systému i potřeb lidu, systematicky a intenzivně, společně s ostatními antiimperialistickými subjekty, pracuje na krocích vedoucích k přechodu od kapitalismu k socialismu. Pokolením zkušených marxistů, kteří své teoretické poznání získali v době předcházející a nesou odkaz minulých generací, pomalu dochází čas. Je před nimi jedna z posledních možností předat zkušenosti a oslovit i podpořit nastupující talentované soudruhy. Třicet let ideové prázdnoty nadělalo nemalé škody. Hnutí je nejednotné a roztříštěné. Historická analýza je nedostatečná, včetně poučení z chyb, jichž jsme se dopustili v minulosti. Základní marxistické postuláty byly překryty prachem zapomnění, zamlženy vědomou manipulací, někdy přímo opuštěny, jindy zkresleny a vydány napospas libovolnému výkladu.  V tom spatřujeme základní problém naší strany. Proto usilujeme nikoliv o reformování strany, ale o její renesanci (znovuzrození, nový rozkvět) aktualizováním základních hodnot, na kterých komunistické hnutí vzniklo, přičemž nejde jen o název, ale o charakter strany, hodné názvu - komunistická. Cílem je tedy znovu vytvořit moderní, uvědomělou a vzdělanou stranu, která bude schopna objektivně vyhodnocovat danou situaci, ve které se společnost nachází, stane se přitažlivou pro většinu lidu a svou revolučností a odvahou získá zpět ztracenou autoritu ve společnosti. Proto předkládáme k diskusi několik námětů: 1. Budovat silnou moderní politickou stranu s jasnými cíli a čitelným programem. 2. Vytvořit funkční stranické orgány a organizace na všech stupních.
11  
3. Ustavit odbornou strukturu, která na vědeckých základech zajistí ideový rozvoj strany, šíření světového názoru, hodnocení současné situace (objektivních i subjektivních podmínek), tvorbu taktiky s perspektivou co nejrychlejšího cíleného přechodu k socialismu. 4. Uplatňovat uvnitř strany princip rovnosti členů. 5. Pracovat intenzivně s mladší generací. 6. Sjednotit komunistické skupiny, hnutí, organizace, frakce, svazy…, které se k marxismuleninismu a komunistickým ideálům hlásí. 7. Využít stranická média, rozvinout vnitrostranický vzdělávací systém. 8. Aktivně působit v odborech, vlasteneckých a společenských organizacích. 9. Důsledně řídit práci poslanců i ostatních reprezentantů komunistické strany v buržoazních samosprávných volených orgánech a institucích. 10. Změnit zkostnatělý řídící styl práce a stávající nefunkční vedení strany. 11. Rozrušit ekonomickou závislost mezi členy ústředního výboru a ostatními vedoucími představiteli strany. 12. Respektovat zásady demokratického centralismu, kritiky a sebekritiky a vnitrostranické demokracie. 13. Vyhodnotit socialistickou minulost, odhalit příčiny dočasné porážky socialismu. 14. Rozvinout soustavnou osvětovou práci mezi vykořisťovanými. 15. Pečovat o stranu tak, aby vybředla z revizionismu a oportunismu. 16. Odmítnout voluntarismus v práci řídících funkcionářů strany. Přijímat jen širokým masám srozumitelné politické soudy, reálná usnesení a splnitelné závěry. 17. Nově postavit Morální kodex komunisty  18. Obnovit svou revoluční úlohu. 19. Oživit teoretickou práci a účinné sebevzdělávání. 20. Kultivovat soustavnou agitační a propagandistickou práci 21. Vyzvedávat skutečně ty nejschopnější na odpovídající místa v organizační struktuře strany.  22. Zvážit návrat k původním symbolům komunistické strany 23. Stranický tisk a nakladatelství podřídit práci Ústředního výboru KSČM 24. Veškerou činnost poslanců a zastupitelů podřídit straně a skutečně revoluční propagandě a agitaci. 25. Výstavbu strany budovat na principech demokratického centralismu ...

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena