OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í 6. zasedání ÚV KSČM dne 25. března 2017 v Praze

(27.3.2017)

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
I. Schvaluje
1. Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.
2. Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2016.
3. Výroční finanční zprávu KSČM za rok 2016.
4. Rozpočet organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2017.
5. Rozpočet KSČM pro rok 2017.
6. Kandidátní listiny a vedoucí kandidáty v jednotlivých krajích pro volby do PS PČR 2017.
7. Informaci o stavu a vývoji členské základny KSČM k 31. 12. 2016.
8. Vyhodnocení diskuze z 5. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 17. 12. 2016.
9. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 5. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení 5. zasedání ÚV KSČM.
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IE-12-6002239/017.
11. Změnu finančních limitů pokladen OV a KV KSČM na částku 20 000 Kč.

II. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Informaci o plnění úkolů k zajištění volební kampaně do PS PČR 2017.
3. Stanovisko ÚRK ÚV KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2016.
4. Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě za rok 2016.
5. Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM na rok 2017.
6. Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu KSČM pro rok 2017.
7. Zprávu o činnosti ÚRoK KSČM za rok 2016.
8. Usnesení ÚRoK KSČM ve věci možného porušení Stanov KSČM při 5. zasedání ÚV KSČM dne 17. 12. 2016.
9. Směrnici k čerpání finančních prostředků na zpracování překladů, odborných expertíz a analýz pro ÚV KSČM, schválenou 8. schůzí VV ÚV KSČM dne 10. 2. 2017.
10. Informaci k ekonomické činnosti OJ KSČM.

III. Uvolňuje
1. s. Lubomíra Drápelu z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Jihlava.
IV. Potvrzuje
1. Nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Jihlava s. Miroslava Kříže.
V. Ukládá
1. Předložit výroční finanční zprávu KSČM za rok 2016 s příslušnými přílohami do Poslanecké sněmovny PČR.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: do 31. 3. 2017
2. Postoupit informaci o stavu a vývoji členské základny krajským a okresním výborům KSČM.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: do 31. 3. 2017
3. Připravit návrh náborového letáčku do strany, který po projednání v kolegiu volených funkcionářů bude pravidelně publikován v Haló novinách a využit v práci mezi veřejností.
Zodpovídá: J. Skála
Termín: květen 2017

4. Zařadit na členské schůze ZO KSČM bod – projednat zkvalitňování členské základny v místních podmínkách a zhodnotit, jak se dosud daří či nedaří plnit usnesení 10. zasedání ÚV KSČM z 29. 3. 2014.
Zodpovídá: P. Šimůnek, předsedové a předsedkyně OV KSČM
Termín: do 31. 12. 2017VI. Stanovuje
termín 7. zasedání ÚV KSČM na 22. dubna 2017 s programem:
 Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
 Vyhodnocení diskuse z 6. zasedání ÚV KSČM.
 Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 6. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 6. zasedání ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.
 Návrh volebního programu pro volby do PS PČR 2017.
 Návrh statutu Komise mládeže ÚV KSČM.
 Různé
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena