OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákleden 2018

leden 2018

USNESENÍ OKRESNÍ KONFERENCE KSČM ZNOJMO – 27. 1. 2018

(30.1.2018)

Okresní konference KSČM ve Znojmě na základě hodnocení výsledků činnosti organizace za uplynulé období a návrhů přednesených v diskusích na VČS, městských konferencích a vyplývajících ze závěrů jednání OK KSČM i v souladu se stanovenými úkoly pro následující období přijímá:

 

Projednala:

1. Zprávu o činnosti okresní organizace KSČM za uplynulé období.

Schvaluje:

1. Zprávu o činnosti okresní organizace KSČM za uplynulé období.
2. Program jednání OK, pracovní předsednictvo, řídící, složení pracovních 
    komisí, zapisovatele, ověřovatele, skrutátory.
3. Jednací a Volební řád OK, způsob provedení voleb – veřejné.
4. Obsah navrženého usnesení OK.
5. Zprávu komisí: mandátové, návrhové a volební.

Potvrdila:

- Okresní výbor KSČM ve Znojmě ve stávajícím složení.
- Předsedu a členy okresní revizní komise ve stávajícím složení
- Předsedu a členy okresní rozhodčí komise ve stávajícím složení
- Zástupce ORK a ORoK do Jm KRK a Jm KRoK.
- Člena ÚV KSČM
- 2 členy JmKV KSČM

Zvolila:

veřejnou volbou 5 delegátů na Krajskou konferenci KSČM v Brně / 17.3.2018 / za okres Znojmo

ve složení: Miroslav Vlašín ,Oldřich Kukla, Barbora Fejfárková, Petr Krátký, Pavel Macek ml.
Náhradaníci: Jaroslav Kašťák, František Schneider

Hosty: Miroslav Grebeníček
František Schneider
Jaroslav Kašťák 

Delegáty X. sjezdu KSČM – 21.4.2018 v Nymburku: Mir. Vlašín, Oldřich Kukla,

Pavel Macek ml. ,Barbora Fejfárková, František Schneider.
Náhradíci: Jaroslav Kaš´ták, Jaroslava Štrausova

Navrhuje: do funkce předsedy ÚV KSČM : s. Vojtěch Filip
do funkcí místopředsedů ÚV KSČM: Stanislav Grospič, Filip Zachariáš
do voleb EP 2019: lídr Kateřina Konečná, Dagmar Švendová

Ukládá:

1. Pokračovat v naplnění závěrů usnesení a dokumentů X. sjezdu KSČM, KK a OK
KSČM ve Znojmě, zejména v období 2018-2019 a v konkrétních opatřeních na úrovni

okresu, středisek a ZO KSČM.
Odpovídá: předseda OV a předsedové ZO KSČM, ORZ
Termín: prosinec 2019
2. Projednat obsah diskusních vystoupení a připomínek, využít je pro další
stranickou práci.  Zveřejnit závěry OK v Majáku
Odpovídá: předseda OV KSČM
Termín: srpen 2018
3. Po skončení volební kampaně do komunálních voleb 2018 vyhodnotit průběh a
výsledky.
Odpovídá: předseda OV KSČM
Termín: prosinec 2018
4. Systematicky řešit kádrové otázky na jednáních OV KSČM a metodicky
pomoci při práci ZO KSČM, střediskům, městským radám a ORZ.
Odpovídá: předseda OV, předsedové ZO, MR a ORZ.
Úkol trvalý.

Doporučuje:

1. Projednat v členské základně navýšení odběru HANO.
2. Věnovat větší pozornost v získávání nových členů strany.
3. Konat pravidelné porady funkcionářů OV a KV s vedením strany.
4. Pravidelně hodnotit plnění dokumentů a závěrů X. sjezdu KSČM.
5. Připravit koncepci voleb do obecních zastupitelstev.

Úkoly okresní organizace KSČM pro zajištění volební kampaně do komunálních voleb 2018:
- Maximálně zajistit ve střediscích, v ZO KSČM společně se zastupiteli za KSČM kandidátní

   listiny, připravit volební programy.
- K uvedeným volbám zajistit po okrese plošný výlep plakátů, oslovit osobně občany na mítincích

   a různých setkáních. Využít politické a společenské akce / 1. máj, ples, burčáky,

   setkání občanů a různé další akce/.
- Klást důraz na osobní agitaci kandidátů, využít pomoc k propagaci ze strany zvolených

   zastupitelů, starostů, místostarostů za KSČM v obcích a městech našeho okresu.
- Zpracovat koncepci voleb do obecních zastupitelstev 2018.
- Zpracovat a připravit k tisku okresní volební propagační materiál k volbám 2018.
- Využít k maximální propagaci našich kandidátů do uvedených voleb 2018 přes občanská,

   levicová a vlastenecká sdružení, společenské organizace /hasiči, rybáři,

   myslivci, sportovci apod./
- Průběžně hodnotit a analyzovat v OV a OVŠ volební kampaň, provést opatření a závěrem

   vyhodnotit výsledky voleb.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena